Edina vom Lärchenhain

V:Canyon von der Lars Aue

M:Nancy von Tronje

IPO1,angekört.ZB:V

M:Nancy von Tronje

Gina aus Famke's Zauberwald

V:Canyon vd Lars-Aue

M:Torfa aus Famke's Zauberwald

WT:17.2.2012, IPO 1,ZB:V,  angekört

V:Canyon,M:Torfa aus Famke's Zauberwald

Jessy vom Altenberger Land

V:Luca v Altenberger Land

M:Edina v Lärchenhain

WT:2.2.2012, IPO 1 , angekört

Uhlana vom Altenberger Land

V:Canyon von der Lars Aue

M:Aebby vom Altenberger Land

IPO1, angekört

Hannie vom Altenberger Land

V:Quirin vom Altenberger Land

M: Tamara vom Deutschen Adel

IPO1, angekört

Torfa aus Famke's Zauberwald

V:Luca vom Altenberger Land

M: Falencia aus Famke's Zauberwald

IPO1, angekört, ZB:V

Zambia aus Famke's Zauberwald

V:Cicolo vom Akrobat

M:Gina aus Famke's Zauberwald